Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118,7101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,2
Indeks staranja133,6122,7
Indeks staranja za moške103,698,3
Indeks staranja za ženske165,8148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,277,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)11,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
414410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
235315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev381.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1195.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)10.06018.693