Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110,5101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1010
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,2
Indeks staranja116,9122,7
Indeks staranja za moške94,798,3
Indeks staranja za ženske140,3148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,577,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)38,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
395410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
297315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.5261.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.3985.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.22518.693