Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68,4101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,2
Indeks staranja128,0122,7
Indeks staranja za moške107,698,3
Indeks staranja za ženske149,1148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,677,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93,4100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,4100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,613,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)62,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
247315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5691.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5825.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.10318.693