Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,6101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,2
Indeks staranja140,4122,7
Indeks staranja za moške111,498,3
Indeks staranja za ženske171,3148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,277,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,613,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
303315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7811.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.6875.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.45618.693