Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108,2101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,90,2
Indeks staranja139,6122,7
Indeks staranja za moške114,298,3
Indeks staranja za ženske166,3148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)79,977,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
487410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
359315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6.5191.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev20.0865.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)18.73818.693