Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)50,8101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,2
Indeks staranja138,2122,7
Indeks staranja za moške111,298,3
Indeks staranja za ženske166,7148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)73,877,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
345315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.6071.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.7815.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.13518.693