Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,1101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,2
Indeks staranja126,9122,7
Indeks staranja za moške104,498,3
Indeks staranja za ženske150,5148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,677,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90,6100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
313315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.0431.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.6355.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.79218.693