Kazalniki za leto 2015 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87,1101,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,2
Indeks staranja148,2122,7
Indeks staranja za moške117,598,3
Indeks staranja za ženske180,0148,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)76,077,7
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
288315
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.3721.904
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.9085.013
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.43718.693