V gorenjski statistični regiji je v 2015 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,9 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–2 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (28 %) je bila med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2015 v tej regiji druga najnižja (6,9 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.011 EUR). Nižja kot v večini regij je bila tukaj tudi stopnja tveganja revščine (13,3 %). Prebivalci te regije so bili v 2015 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili z oceno 7,3 (od 10).

V regiji je delovalo skoraj 19.000 podjetij, v njih je delalo skoraj 69.000 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 57 ali 9 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. BDP na prebivalca je v 2015 znašal 16.437 EUR, kar je bilo manj od državnega povprečja. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev (388) je bilo nižje od povprečja v Sloveniji (410), po številu počitniških stanovanj (3.367) pa se je regija uvrstila na prvo mesto. Gorenjska statistična regija je imela v 2015 na razpolago tudi največ turističnih ležišč (27.000). Turisti so v tem letu ustvarili skoraj 2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti. V tej regiji je bilo v 2015 namenjenih največ sredstev za investicije v varstvo okolja (2 % regionalnega BDP).