V savinjski statistični regiji je v 2015 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem deležu prebivalcev, starih 80 ali več let (4,5 %), tudi povprečna starost prebivalcev te regije je bila med nižjimi (42,5 leta). Naravni in selitveni prirast je bil pozitiven. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 23 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od povprečja v celotni Sloveniji (27 %). Stopnja brezposelnosti v regiji (10,4 %) je bila nekoliko višja od slovenskega povprečja (9,0 %). Povprečna mesečna neto plača je bila za skoraj 70 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 945 EUR. Stopnja tveganja revščine je bila v tej regiji najvišja med vsemi slovenskimi regijami (16,8 %).

Ta regija je ustvarila več kot 11 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami). 45,2 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. V 2015 je bilo v tej regiji 395 stanovanj na 1.000 prebivalcev. 53 % stanovanj je bilo brez priklopa na javno kanalizacijo. V tej statistični regiji je bilo turistom na voljo 14.000 ležišč. V 2015 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,4 milijona turističnih prenočitev (tudi po vrednosti tega podatka je bila tretja med preostalimi regijami); 53 % turističnih prenočitev so ustvarili domači turisti. V tej regiji je nastalo največ odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (34 % vseh odpadkov v Sloveniji). 89 % izpuščene vode v javno kanalizacijo je bilo prečiščene (toliko kot povprečno v Sloveniji).