V primorsko-notranjski statistični regiji so v 2015 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala ne le po najmanjšem številu prebivalcev, temveč tudi po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,4), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (0,1). Stopnja tveganja revščine je bila tukaj najnižja med vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 10,6 % oseb. V tej regiji je bil v 2015 med najnižjimi tudi delež umrlih pred 65. letom starosti (16 %). Četrtina prebivalcev (25–64 let) te regije je v 2015 imela terciarno izobrazbo. Na 1.000 prebivalcev je bilo 37 študentov, kar je bilo nekoliko manj od državnega povprečja.

38 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugi regiji, velika večina v osrednjeslovenski statistični regiji. Povprečne mesečne neto plače so bile tukaj med najnižjimi v Sloveniji (918 EUR). Bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih je bila največja med vsemi regijami (7,6 %). 42 % stanovanj je bilo priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, 72 % pa jih je imelo centralno ogrevanje. Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. V 2015 je nastalo 449 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 64 % jih je bilo zbrano ločeno. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tretje najvišje (558), njihova povprečna starost pa prav tako tretja najvišja med vsemi regijami (10,4 leta). 85 % prenočitev v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije. Za investicije v varstvo okolja je bilo namenjenega 0,2 % regionalnega BDP, kar je bil najmanjši delež med vsemi statističnimi regijami.