Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)343,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,60,2
Indeks staranja104123
Indeks staranja za moške7598
Indeks staranja za ženske135149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
391315