Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,2
Indeks staranja77123
Indeks staranja za moške6798
Indeks staranja za ženske87149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)103100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,623,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
324410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
352315