Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)101,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,80,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,2
Indeks staranja92123
Indeks staranja za moške7598
Indeks staranja za ženske111149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
314315