Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)80,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,2
Indeks staranja82123
Indeks staranja za moške6298
Indeks staranja za ženske103149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
292315