Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)330,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,20,2
Indeks staranja136123
Indeks staranja za moške12198
Indeks staranja za ženske154149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-9,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
333410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
369315