Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)107,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,2
Indeks staranja147123
Indeks staranja za moške12398
Indeks staranja za ženske169149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8478
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)66,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
263315