Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1045,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,2
Indeks staranja128123
Indeks staranja za moške9998
Indeks staranja za ženske159149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8478
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)116100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)113100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
378315