Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,2
Indeks staranja99123
Indeks staranja za moške8198
Indeks staranja za ženske118149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
392410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
265315