Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)46,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
23,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,90,2
Indeks staranja190123
Indeks staranja za moške16098
Indeks staranja za ženske217149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
21,511,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
276315