Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)15,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,2
Indeks staranja158123
Indeks staranja za moške12498
Indeks staranja za ženske197149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
631410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
357315