Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)132,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,70,2
Indeks staranja125123
Indeks staranja za moške10498
Indeks staranja za ženske149149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
373315