Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
24,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,60,2
Indeks staranja137123
Indeks staranja za moške9098
Indeks staranja za ženske193149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
23,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,623,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)31,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
142315