Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)372,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,20,2
Indeks staranja111123
Indeks staranja za moške8798
Indeks staranja za ženske136149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
298315