Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,30,2
Indeks staranja134123
Indeks staranja za moške9998
Indeks staranja za ženske187149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)159
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
511410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
245315