Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)34,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,80,2
Indeks staranja145123
Indeks staranja za moške12398
Indeks staranja za ženske166149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
504410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6652
Komunalni odpadki (kg/preb)
224315