Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,20,2
Indeks staranja156123
Indeks staranja za moške12098
Indeks staranja za ženske195149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
478410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
277315