Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)111,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,2
Indeks staranja93123
Indeks staranja za moške7798
Indeks staranja za ženske110149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
368315