Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,10,2
Indeks staranja157123
Indeks staranja za moške12398
Indeks staranja za ženske193149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
442410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
459315