Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,2
Indeks staranja108123
Indeks staranja za moške7798
Indeks staranja za ženske141149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
147315