Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-33,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,812,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-31,50,2
Indeks staranja122123
Indeks staranja za moške10498
Indeks staranja za ženske142149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
553410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
360315