Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)276,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,812,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,20,2
Indeks staranja126123
Indeks staranja za moške10198
Indeks staranja za ženske154149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
358315