Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)555,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,50,2
Indeks staranja139123
Indeks staranja za moške11098
Indeks staranja za ženske170149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
513410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
311315