Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)71,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,2
Indeks staranja82123
Indeks staranja za moške6798
Indeks staranja za ženske99149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
392410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
237315