Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)72,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,40,2
Indeks staranja88123
Indeks staranja za moške8098
Indeks staranja za ženske97149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
251315