Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)22,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,30,2
Indeks staranja136123
Indeks staranja za moške12198
Indeks staranja za ženske151149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)21,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
518410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6252
Komunalni odpadki (kg/preb)
322315