Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)44,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,70,2
Indeks staranja142123
Indeks staranja za moške11798
Indeks staranja za ženske169149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)117,623,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
449410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
187315