Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,20,2
Indeks staranja113123
Indeks staranja za moške8698
Indeks staranja za ženske143149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)68,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)67,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
320410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
227315