Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)172,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,90,2
Indeks staranja123123
Indeks staranja za moške10598
Indeks staranja za ženske141149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)68100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)71100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)53,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
351410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
231315