Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)28,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)31,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,40,2
Indeks staranja161123
Indeks staranja za moške12498
Indeks staranja za ženske199149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
202315