Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,40,2
Indeks staranja148123
Indeks staranja za moške11798
Indeks staranja za ženske180149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,511,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)42,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
365315