Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,2
Indeks staranja111123
Indeks staranja za moške7398
Indeks staranja za ženske156149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)60,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,458,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
175315