Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)85,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,80,2
Indeks staranja134123
Indeks staranja za moške10698
Indeks staranja za ženske164149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
234315