Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,60,2
Indeks staranja108123
Indeks staranja za moške9298
Indeks staranja za ženske122149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)49,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
188315