Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)486,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,30,2
Indeks staranja93123
Indeks staranja za moške7498
Indeks staranja za ženske114149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,458,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
374315