Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)177,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,2
Indeks staranja76123
Indeks staranja za moške6898
Indeks staranja za ženske84149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)104100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
209315