Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)65,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,60,2
Indeks staranja87123
Indeks staranja za moške7398
Indeks staranja za ženske103149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
188315