Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,2
Indeks staranja120123
Indeks staranja za moške9098
Indeks staranja za ženske159149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)40,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
205315