Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)43,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,00,2
Indeks staranja128123
Indeks staranja za moške10298
Indeks staranja za ženske157149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)40,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
227315