Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,40,2
Indeks staranja160123
Indeks staranja za moške14498
Indeks staranja za ženske175149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,613,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)93,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
237315